Производител на букови дъски, чамови дъски, буков паркет

Буков паркет

Производство на буков паркет

Най-ниски цени от Арсов 90 ЕООД.
Доставки на едро на буков паркет за цяла България и експорт за Европа и Азия.
Размери: 20x 50x 250mm, 20x 50x 300mm, 20x 50x 350mm.

1. Паркет от букова дървесина с широчина, по-голяма или по- малка от 50 mm не се произвеждат.
2. При споразумение между производителя и потребителя могат да се произвеждат детайли за паркет с дължина от 250 мм до 350 мм.
3. Производството на паркет с размери по- малки от 20x 50x 250 не се изработват. Детайлите за паркет от други типове качества (по- ниски) не се произвеждат за export (външен пазар) и се изработват само по споразумение между производителя и потребителя.
За повече информация за паркет, моля да се свържете с нас.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БУКОВ ПАРКЕТ

4.1. Детайлите за буковия паркет се изработват от дървесината на следния дървесен вид:

обикновен бук (Fagus sylvatica L.)

4.1.1. Дървесината за бука за изработване на детайли за паркет е пропарена.

4.1.2. За производството за детайли за буков паркет се допуска използването и на други дървесни видове, които по експлоатационни и физико-механични свойства не отстъпват на обикновен бук (Fagus sylvatica L.).

4.2. Детайлите за паркет трябва да бъдат рендосани.

4.3. Повърхностите на лицевата и нелицевата страна на детайлите за паркет трябва да бьдат равни и успоредни една на друга.

4.3.1. Ръбовете трябва да бъдат цели и взаимно успоредни помежду си.

4.3.2. Ръбовете на лицевата страна на детайлите за паркет трябва да бъдат перпендикулярни на страничните ръбове.

4.4. Влизането на перата в нутовете трябва да става без усилие и без излишна хлабина.

4.5. Дължината и височината на детайлите за паркет се определя от дължината и широчината на лицевата страна.

4.6. Влажността на детайлите за паркет трябва да бъде 9 ±2%.

4.7. По отношение качеството на дървесината и степента на обработката детайлите за паркет отговарят на изискванията по БДС.

5. ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ НА ПАРКЕТ

5.1. Приемането на детайлите за паркет се извършва на партиди.

Под партида се разбира количеството детайли за паркет от един и същи тип, дървесен вид, качество и размери.

Размерът на партидата се определя по споразумение между производителя и потребителя.

5.2. Потребителят има право на контролна проверка, при която са взема без избор проба в размер до 5% от партидата.

Всички детайли за паркет от пробата се проверяват дали отговарят на изискванията на стандарта. Влагата се проверява най-много на 10 броя детайли.

Ако в пробата се окаже, че повече от 3% от детайлите не отговарят на стандарта, партидата се обявява за нестандартна.

5.3. Детайлите за паркет се приемат, в m2, като изчисляването на квадратурата им се извърша с точност 0,01 m2.

6. МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ПАРКЕТА

6.1. Всеки един от детайлите за паркет, образуващ контролната проба, се проверява дали отговаря на изискванията за качеството, регламентирани в настоящия стандарт.

6.2. Размерите и профилите се проверяват с подходяци измерителни инструменти, позволяващи да се оцени предписаната точност при влажност на детайлите за паркет 9 ±2%.

6.3. Дължината и широчината се поверяват върху лицевата страна: дължината – успоредно, а широчината – перпендикулярно на надлъжната ос на детайлите за паркет.

Дебелината са поверява в двата края и по средата от дължината на детайлите и се определя като средноаритметична стойност от трите измервания.

6.4. Кривината (надлъжната и напречна) по лицевата страна и по тесните страни на детайлите за паркет се определя чрез измерване на фугата между повърхността на детайла и ръба на поставена върху нея контролна метална линийка.

6.5. Правоъгълността и проволинейността на детайлите за паркет се проверяват с помощта на две метални линийки, разположени перпендикулярно една спряно друга (ъгълник).

6.6. Качеството на изработката и неизмерените недостатъци на дървесината се определят чрез външен оглед (окомерно).

6.7. Размерът на измеримите недостатъци на дървесината се определя по БДС 4746-73.

6.8. Влажността на дървесината се проверява посредством влагомер по БДС 8964-71. При спор влажността се определя по тегловния метод, съгласно същия стандарт.

7. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА НА ПАРКЕТ

7.1. Готовия буков паркет е опакован на връзки.

7.2. Всяка връзка трябва да съдържа детайли за паркет от един тип, от един дървесен вид, с едни и същи размери по дебелина, широчина, дължина и от едно качество.

7.4. Във всяка връзка детайлите за паркет се нареждат с лицевата страна нагоре с изключение на най-горния ред, в който детайлите се нареждат с лицевата страна надолу.

7.5. Връзките се връзват в двата края с пластмасова лента с широчина 10 до 15 mm и дебелина 0,3 до 0,5 mm, съгласно БДС 10065-72.

7.6. Броят на детайлите за паркет в една връзка и начинът на нареждането им са дадени в приложението към настоящия стандарт.

7.7. Маркировката се извършва на горния или долния ред на всяка връзка, като се поставя с трайна боя печат, съдържащ следните означения:

– наименование на страната-производител;

– наименование на предприятието-производител;

– тип на детайлите за паркет;

– дървесен вид;

– размери (дебелина, широчина, дължина), в mm;

– качество;

– водачество на детайлите за паркет в брой и в m2;

– БДС 22-75.

8. СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ПРИДРУЖАВАЩА ДОКУМЕНТАЦИЯ

8.1. Паркета опакован на връзки, се съхранява в затворени, чисти и сухи помещения с дървен под (или с подове от друга термоизолационни материали), наредени на фигури.

Нареждането на връзките на фигури се извършва по начин, подходяц за механизирано провеждане на товаро-разтоварните операции в складовите помещения.

8.1.1. Температурата и относителната влажност на въздуха в помещенията трябва да осигуряват влажност на детайлите за паркет 9 ±2%.

8.1.2. В складовите помещения детайлите за паркет трябва да бъдат предпазени от действието на слънчевите лъчи, от гъбни поражения и поражения от насекоми.

8.2. При товаренето, транспортирането и разтоварването детайлите за паркет трябва да са предпазват от механични повреди, намокряне и замърсяване.

8.3. Транспортирането на детайлите за паркет се извършва в закрити, чисти и сухи превозни средства.

8.4. Всяка партида да се придружава от свидетелство за качеството, издадено производителя.

Повече информация за буковия паркет, който ние произвеждаме, можете да получите на: 0888508922

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.0/7 (24 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +10 (from 14 votes)
Буков паркет, 6.0 out of 7 based on 24 ratings
Categories