Menu Close

Букови детайли

ПРОПАРЕНИ БУКОВИ ДЕТАЙЛИ

1. Секции от букова дървесина с широчина, по-голяма или по- малка от 50 mm не се произвеждат.
2. При споразумение между производителя и потребителя могат да се произвеждат букови секции с дължина по- малка от 2000 мм.
3. Производството на секции с размери по- малки от дебелина 20 мм и ширина 50 мм се изработват по споразумение между производителя и потребителя.
4. Детайлите за секции от други типове качества (по- ниски) не се произвеждат за export (външен пазар) и се изработват само по споразумение между производителя и потребителя.
4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
4.1. Детайлите за секции се изработват от дървесината на следния дървесен вид:
обикновен бук (Fagus sylvatica L.)
4.1.1. Дървесината за бука за изработване на детайли за секции е пропарена.
4.1.2. За производството за детайли за секции не се допуска използването на други дървесни видове.
4.2. Детайлите за секции трябва да бъдат рендосани.
4.3. Повърхностите на лицевата и нелицевата страна на секциите трябва да бьдат равни и успоредни една на друга.
4.3.1. Ръбовете трябва да бъдат цели и взаимно успоредни помежду си.
4.3.2. Ръбовете на лицевата страна на секции трябва да бъдат перпендикулярни на страничните ръбове.
4.4. Шлиците са залепени взаимно помежду отделните секции с лепило посочено от клиента. Без да има фуги между тях.
4.5. Дължината и височината на детайлите за секция се определя от дължината и широчината на лицевата страна.
4.6. Влажността на буковите секции трябва да бъде 9 ±2%.
4.7. По отношение качеството на дървесината и степента на обработката детайлите за секции отговарят на изискванията по БДС.
5. ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ
5.1. Приемането на детайлите за секции се извършва на партиди.
Под партида се разбира количеството детайли за секции от един и същи тип, дървесен вид, качество и размери.
Размерът на партидата се определя по споразумение между производителя и потребителя.
5.2. Потребителят има право на контролна проверка, при която са взема без избор проба в размер до 5% от партидата.
Всички детайли за секции от пробата се проверяват дали отговарят на изискванията на стандарта. Влагата се проверява най-много на 10 броя детайли.
Ако в пробата се окаже, че повече от 3% от детайлите не отговарят на стандарта, партидата се обявява за нестандартна.
5.3. Детайлите за секции се приемат, в m3, като изчисляването на квадратурата им се извърша с точност 0,01 m2.

6. МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ
6.1. Всеки един от детайлите за секции, образуващ контролната проба, се проверява дали отговаря на изискванията за качеството, регламентирани в настоящия стандарт.
6.2. Размерите и профилите се проверяват с подходяци измерителни инструменти, позволяващи да се оцени предписаната точност при влажност на буковите секции 9 ±2%.
6.3. Дължината и широчината се поверяват върху лицевата страна: дължината – успоредно, а широчината – перпендикулярно на надлъжната ос на буковите секции.
Дебелината са проверява в двата края и по средата от дължината на детайлите и се определя като средноаритметична стойност от трите измервания.
6.4. Кривината (надлъжната и напречна) по лицевата страна и по тесните страни на слепените детайлите се определя чрез измерване на фугата между повърхността на детайла и ръба на поставена върху нея контролна метална линийка.
6.5. Правоъгълността и проволинейността на детайлите за секции се проверяват с помощта на две метални линийки, разположени перпендикулярно една спряно друга (ъгълник).
6.6. Качеството на изработката и неизмерените недостатъци на дървесината се определят чрез външен оглед (окомерно).
6.7. Размерът на измеримите недостатъци на дървесината се определя по БДС 4746-73.
6.8. Влажността на дървесината се проверява посредством влагомер по БДС 8964-71. При спор влажността се определя по тегловния метод, съгласно същия стандарт.
7. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА
7.1. Буковите секции трябва да бъдат опаковани на връзка.
7.2. Всяка връзка трябва да съдържа детайли от букови секции от един тип, от един дървесен вид, с едни и същи размери по дебелина, широчина, дължина и от едно качество.
7.3. Връзките се опаковат и връзват в двата края с пластмасова лента с широчина 10 до 15 mm и дебелина 0,3 до 0,5 mm, съгласно БДС 10065-72.
7.4. Броят на букови секции в една връзка и начинът на нареждането им са дадени в приложението към настоящия стандарт.
7.6. Маркировката се извършва на горния или долния ред на всяка връзка, като се поставя с трайна боя печат, съдържащ следните означения:
– наименование на страната-производител;
– наименование на предприятието-производител;
– тип на буковите секции;
– дървесен вид;
– размери (дебелина, широчина, дължина), в mm;
– качество;
– водачество на буковите секции в пакет и в m3;
8. СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ПРИДРУЖАВАЩА ДОКУМЕНТАЦИЯ
8.1. Буковите секции, опаковани на връзки, се съхраняват в затворени, чисти и сухи помещения с дървен под (или с подове от друга термоизолационни материали), наредени на фигури.
Нареждането на връзките на фигури се извършва по начин, подходяц за механизирано провеждане на товаро-разтоварните операции в складовите помещения.
8.1.1. Температурата и относителната влажност на въздуха в помещенията трябва да осигуряват влажност на буковите секции 9 ±2%.
8.1.2. В складовите помещения буковите секции трябва да бъдат предпазени от действието на слънчевите лъчи, от гъбни поражения и поражения от насекоми.
8.2. При товаренето, транспортирането и разтоварването буковите секции трябва да са предпазват от механични повреди, намокряне и замърсяване.
8.3. Транспортирането на буковите секции се извършва в закрити, чисти и сухи превозни средства.
8.4. Всяка партида да се придружава от свидетелство за качеството, издадено производителя.

За повече информация, моля да се свържете с нас

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.4/7 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
Букови детайли, 6.4 out of 7 based on 5 ratings